ΝΟΜΙΚΑΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή/και να διακόψει τις υπηρεσίες της προς οποιονδήποτε χρήστη, σε περίπτωση που, κατά την εύλογη κρίση της Εταιρίας, ο χρήστης παρέβη σε κακόβουλη χρήση ή σε περίπτωση που η πρόσβαση του χρήστη δύναται να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρία ή/και τον ίδιο τον χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Η εταιρία δεν διατηρεί σε αρχείο και δεν θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της εταιρίας θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας και μόνο.

Προς τούτο δε ο πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης των υπηρεσιών μας.


Aν το επιθυμεί ο πελάτης, το νομικό τμήμα της εταιρίας μας και σε συμφωνία πάντα με τον πελάτη
θα μπορεί να συντάξει και ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό.


Η εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα αναφέρονται για το σκοπό αυτό και θα υποχρεούται να διαθέτει ειδικούς για να εκτελέσουν το έργο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και με βάση τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων.

Η υπηρεσία θα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική ή οικιακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ και μόνο με την συγκατάθεση του, ενώ για κάθε άλλη χρήση στην οποία τυχόν προβεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ (πέραν της προσωπικής ή οικιακής) με την οποία τυχόν παραβιάζονται διατάξεις περί «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και "Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας" χωρίς συγκατάθεση, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία, σε περίπτωση παραβίασης αυτών την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και μόνο.

Είναι ευθύνη του τελικού χρήστη να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους της χώρας του.
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε μορφή κακόβουλης χρήσης.